BI REISER


1
1
1
1
play slideshow

Reisevilkår

Reisevilkår for pakkereiser. (last ned som word dokument her)

Reisevilkår for pakkereiser.

Vilkårenes grunngivelser

Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Norsk Reisebransjeforening (NRF) i samarbeide med Forbrukerombudet (FO)Vilkårene er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser ("Pakkereiseloven") og Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven ("Forskriftene"), og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene.
Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 25.08.1995, § 2-1. Samtlige reiser i denne katalog blir arrangert iflg. denne lov. Før en avreise henstiller vi alle til å lese de fullstendige vilkår for Pakkereiser. Disse finnes på internett under

www.reiselivsforum.no

Bestilling og betaling

Ved bestilling betaler kunden et depositum på 10% av reisens totale kostnad, minimum kr. 1500.- pr. person på reiser i Norge. På Explorer reiser er depositumet 10% av reisens totale kostnad. I tilfeller hvor tur er basert på forhåndsbetalte flybilletter, vil depositumet kunne økes tilsvarende. Depositum kommer til fradrag ved betaling av restbeløpet, 60 dager før avreise. Avtalen er bindende for begge parter når kunde har mottatt bekreftelse på bestilling.

Er det under 8 uker til avreise, regnes bestilling som bindende i bestillingsøyeblikket. Kunden plikter å tilse at navn er korrekt i henhold til pass. Den som bestiller for andre plikter å gi korrekt og utfyllende informasjon om den reisende. Pris for eventuelle forsikringer vil komme i tillegg til pakkereisens pris. Det samme gjelder for eventuell tilslutningsreise som ikke er en del av pakkereisen. Prisen som er avtalt vil bli justert opp eller ned dersom det i tiden mellom avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i underleverandørers betingelser utenfor BI-Reisers kontroll.

De oppgitte priser er basert på ledige seter i laveste priskategori på fly. Dersom det ikke er slike seter tilgjengelige, vil vi gi den best mulige pris på forespørsel. På våre reiser til Antarktis, vil det tilkomme flyplass-avgifter som skal betales direkte på flyplass, og disse er ikke inkludert i våre pakkepriser. 

Endringer/overdragelser

Ønsker om endret avreisedato kan etterkommes mot et gebyr på kr 300 pr. person kun dersom endringen ikke
medfører gebyr krav fra BI-Reiser´s underleverandører, f.eks. flyselskap. Dersom en endring utløser slike krav, vil den betraktes som en avbestilling. Ny bestilling må foretas og ordinære regler for avbestilling (se under) vil gjelde.

Avbestilling

Enhver kan, mot gebyr avbestille sin reise. Som avbestillingsdato regnes den dato BI-Reiser skriftlig mottar avbestilling. På turer basert på forhåndsbetalte flypriser, vil flyselskapenes avbestillingsregler gjelde i tillegg til følgende generelle regler: INDIVIDUELT REISENDE:

Mer enn 60 dager før avreise: Gebyr tilsvarer innbetalt depositum.

F.o.m. 60 t.o.m. 42 dager før avreise:
30% av reisens pris.

F.o.m. 41 t.o.m. 28 dager før avreise:
60% av reisens pris

F.o.m. 27 dager t.o.m. 14 dager før avreise:
90 % av reisens pris 

14 dager eller senere før avreise: 100 % av reisens pris

GRUPPER NORSKEKYSTEN MAI - AUGUST

Mer enn 90 dager før avreise: Ingen gebyr.

90 – 30 dager: 50%

Mindre enn 30 dager 100%

GRUPPER NORSKEKYSTEN Januar – April September - Desember

Mer enn 60 dager før avreise: Ingen gebyr.

60 – 30 dager: 50%

Mindre enn 30 dager 100%

GRUPPER NORSKEKYSTEN Kun dekksplass

Mer enn 30 dager før avreise: Ingen gebyr.

30 – 14 dager: 50%

Mindre enn 14 dager 100%

GRUPPER Explorer. Grønland/Spitsbergen/Europa/Antarktis

Mer enn 120 dager før avreise: Ingen gebyr.

120 - 60 dager: 50%

Mindre enn 60 dager 100%

Dersom kundens bestilling omfatter flere, og den avtalte totalpris bygger på rabatter eller avslag knyttet til deltagerantallet, kan grunnlaget for slike rabatter eller avslag falle bort dersom noen i reisefølget avbestiller. Ved slik partiell avbestilling vil BI-Reiser
refundere den forhåndsmessige andel av den avtalte/betalte pris til den/de som avbestiller, samt kreve inn eventuell merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til antall reisende.

Den reisende må selv sørge for de nødvendige forsikringer som avbestillingsforsikring i tilfelle sykdom før avreise, reisegods, reisesyke, ulykke, ansvarsforsikring og lignende.
Dersom den reisende ikke allerede har slik forsikring, kan BI-Reiser tilby den reisende reiseforsikring/avbestillingsforsikring. Forutsetningen for å tegne en slik forsikring er at denne tegnes samtidig som reisen bestilles.

Premien for avbestillingsforsikring vil være 6% av av reisens pris. Forsikringen dekker da annuleringskostnader som skyldes akutt sykdom eller ulykkesskade, uventet forverring av
kronisk lidelse, død, brann, innbrudd, naturskade eller vann-ledningsskade. Forsikringen gjelder sikrede eller hans nærmeste familie i Norden. Med nærmeste familie regnes ektefelle og samboer, barn, barnebarn, foreldre og besteforeldre. Sikredes eneste reiseledsager. Som sikredes eneste reiseledsager regnes den personen som enten er påført samme reisebevis eller billett som den sikrede, eller som har inntegnet seg til reisen sammen med denne, i den hensikt at reisen skal foretas i fellesskap. Forsikringen omfatter annullerings-kostnader som påføres den sikrede når kontrakt er inngått med transportør, reisearrangør eller hotell. Reisen/ leieforholdets begynnelsesdato må være angitt i forsikringsbeviset og forsikringen gjelder bare ved avbestilling som er foretatt før reisen er påbegynt. Forsikringen er bare gyldig når premien er betalt samtidig som den bindende bestilling av reisen er foretatt. Dersom reiseforsikring ikke tegnes må Trygdemyndighetenes skjema E 111 medbringes på reisen i attestert form.

Kansellering/endring

BI-Reiser kan kansellere eller endre en reise uten erstatningsansvar, dersom vi kan godtgjøre at den ikke kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor vår kontroll og som vi med rimelighet ikke kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som verken BI-Reiser selv eller noen vi er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. BI-Reiser skal samtidig opplyse kunden om hans rett til å heve kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige mangler for kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har kunden ikke påberopt seg denne retten innen fem dager etter at melding om endringen er kommet frem, mister han retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag.

Forsinkelser

For tilslutningsreiser er ikke BI-Reiser ansvarlig for følgene av forsinkelser eller annen manglende oppfyllelse av tjenester og ytelser fra rederier eller flyselskaper utover den refusjon som kan oppnås av andre ansvarlige. BI-Reiser er således ikke ansvarlig for forsinkelser som følge av dårlig vær, teknisk svikt, streiker etc., men vil søke å finne fram til reisetider med gode
tidsmarginer mht. forbindelse mellom skip og fly. Den reisende kan kun reise krav mot BI-Reiser på bakgrunn av feil som har direkte årsak i grov uaktsomhet utvist av egne ansatte.

Reklamasjoner

Dersom den reisende mener å ha grunn til å klage på arrangementet, må forholdet påvises underveis for reiseleder, skipsmannskap, representanter for hotell/leiebilselskap, flyselskap e.l. som vil søke å rette eventuelle feil. Eventuell skriftlig klage må fremsettes til reisebyrå hvor reisen er kjøpt eller til BI-Reiser senest 4 uker etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.

Tvistebehandling

Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og at dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene blir enige kan saken bringes inn for
Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser eller annet tvisteløsningsorgan, samt eventuelle klagegebyr i denne forbindelse. BI-Reiser tar forbehold om endringer og trykkfeil. Vi tar forbehold om feil i informasjoner gitt på internett, samt prisendringer som følge av prisjusteringer fra underleverandører, skatter og avgifter.